Усна народна творчість як засобу морального виховання дітей дошкільного віку

Усна народна творчість як засобу морального виховання дітей дошкільного віку

Моральне виховання підростаючого покоління – одне з основних завдань суспільства. Маленька людина входить у складний багатогранний світ, в якому він зустрічається не лише з добром і справедливістю, героїзмом і відданістю, але і з зрадою, нечесністю, користю. Дитина повинна навчитися відрізняти хороше відпоганого. Для цього необхідно сформувати людину з міцними ідейними переконаннями, високою мораллю, культурою праці і поведінки. Виховувати та формувати світобачення дитини необхідно, коли його життєвий досвід тільки починає накопичуватися. Саме в дитинстві визначається спрямованість особистості, з’являються перші моральні установки, погляди.

Соціальні умови визначають зміст і напрямок виховання. Тому так важливо виявити потенційні можливості суспільного оточення в процесі морального становлення особистості. Зміст морального виховання об’єктивно задано вимогами нашого суспільного ладу, це свого роду соціальне замовлення суспільства всіх інститутів виховання: дитячому садку, школі, виробництва, вузу. В основі зміст виховання залишається в нашому суспільстві незмінним, проте конкретне його наповнення міняється в залежності від етапу розвитку суспільства, від віку вихованців, від їх психологічних можливостей в сприйнятті навколишнього світу.

Громадське життя, явища, в ній відбуваються, постійно коректують зміст морального виховання. Саме тому конкретна розробка його завжди буде залишатися актуальною проблемою педагогіки. При цьому слід враховувати також, що, конкретизуючи зміст морального виховання підростаючого покоління, потрібно не тільки мати на увазі досягнення та вимоги сьогодення, але й передбачати завдання майбутнього, екстраполювати зміст на той період, коли сьогоднішній малюк стане дорослою людиною.

Для того щоб зміст виховання було не тільки сприйняте, але і прийнято дитиною, необхідні адекватні методи, засоби, педагогічні шляху. Характер педагогічного впливу визначається вихідними позиціями суспільства щодо його членів: гуманізм, вимогливість, створення умов: для всебічного розвитку та ін Ці вихідні позиції надають спрямованість як окремим методам роботи з дітьми, так і всьому педагогічному процесу в цілому.

Для морального виховання важливо, що дорослий є; та організатором життя дитини, і об’єктом пізнання, реальним носієм тих моральних цінностей, до яких у дитини формується певне ставлення. Іншими словами, дорослий сам виступає в якості зразка поведінки і ставлення до дійсності; Чим идеальнее зразок, тим вище гарантія досягнення успіху у вихованні.

Зміст морального виховання являє собою звід етичних норм, які є моральним кодексом і своєрідною енциклопедією педагогічних знань. Народ завжди прославляв такі моральні якості як:

Моральні якості особистості формуються і виявляються в тісному взаємозв’язку. Патріотизм породжує любов до праці, трудовий процес тягне за собою колективізм. Останній випливає з почуття любові до свого народу.

Народні казки містять своєрідну програму морального виховання. Вони в доступній формі розповідають про перемогу добра над злом. Поряд з приказками і прислів’ями народні казки є найважливішим засобом морального виховання дітей, своєрідним “підручником життя”.

Моральне свідомість визначається умовами матеріального життя суспільства, громадський буттям і знаходить відображення в свідомості людини у формі моральних понять і суджень, які регулюють відносини людей один до одного і до суспільства.

Перші моральні навички діти отримують в сім’ї. У грі і посильній праці найінтенсивніше формуються такі моральні якості дітей, як взаємодопомога, акуратність, чуйність.

Моральність конкретної людини є освоєна, внутрішньо прийнята суспільна мораль, яка регулює його індивідуальне поводження, що спирається на світоглядні переконання і почуття совісті.

Моральне свідомість людини в єдності з його емоційною сферою і поведінкою являє собою складне явище. Воно складається з первинних моральних уявлень, які протягом життя ускладнюються і збагачуються, інтегруються в моральні поняття. Однак серцевиною людської моральності є моральне почуття, переживання, совість. Аморальний індивід може мати досить ясні уявлення про норми моральності. Але людина не може бути аморальним, якщо у нього розвинене моральне почуття, здатність до моральних переживань і мукам совісті. Моральне почуття нерозривно пов’язане з моральним ідеалом, ідеальним уявленням про поведінку людини, її ставлення до життя. Досконале, активне, творче виконання моральних вимог суспільства і є моральний ідеал.

Моральне виховання ефективно здійснюється лише як цілісний процес педагогічної, відповідної нормам загальнолюдської моралі, організації всього життя школярів: діяльності, відносин, спілкування з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей. Результатом цілісного процесу є формування морально цілісну особистість, в єдності її свідомості, моральних почуттів, совісті, моральної волі, навичок, звичок, суспільно цінного поведінки. Основною базової категорією морального виховання є поняття морального почуття – постійного емоційного відчуття, переживання, реальних моральних відносин і взаємодій.

Моральні почуття, свідомість і мислення є основою і стимулом прояви моральної волі. Поза моральної волі і дієво практичного ставлення до світу не існує реальної моральності особистості. Вона реалізується у єдності морального почуття і свідомої непохитної рішучості здійснити свої моральні переконання в життя. Моральне поведінка особистості має наступну послідовність: життєва ситуація – породжене нею морально-чуттєве переживання – моральне осмислення ситуації і мотивів поведінки, вибір і прийняття рішень – вольовий стимул – вчинок. В життєвій практиці, особливо в екстремальних умовах, завжди реалізуються в єдності всі названі компоненти. Діти часто не схильні до глибокого осмислення ситуації, що приводить їх до випадкових рішень. Вибір, поведінка здійснюються ними під впливом психології натовпу, випадкових зовнішніх впливів, масових захоплень, імпульсивних стимулів. Нестійкість мотивів обумовлюється силою дії супутніх ситуації почуттів, наприклад, страху, що позбавляє дитину можливості зробити свідомий вибір і реалізувати вольове дію. Моральність людини проявляється у свідомому дотриманні моральним принципам і в звичних формах моральної поведінки.

Дитина проходить життєвий шлях, на початку якого його поведінка зумовлена ??зовнішніми впливам і інстинктивними імпульсами. Виховання допомагає йому прийти до внутрішньо осмисленого, обумовленому світоглядом, моральним почуттям і свідомістю поведінки, володіння собою, саморегуляції і самоврядування. Протягом цього шляху дитина перебуває на різних рівнях управління власною поведінкою.

Мета даної роботи – вивчення усної народної творчості як засобу морального виховання дітей дошкільного віку.

Об’єкт дослідження: виховання моральності дітей дошкільного віку через усну народну творчість.

Предмет дослідження: російська народна гра як засіб морального виховання дітей дошкільного віку.

1. Розглянути усна народна творчість як один з основних факторів морального виховання дошкільників.

2. Виявити роль і значення російської народної казки для морального осмислення добра і зла.

4. Визначити значення колискової пісні для виховання моральності особистості дитини.

5. Проаналізувати народну казку як засіб морального виховання дошкільника.

Дослідження сучасного стану проблеми формування навичок культури поведінки проходило в середній групі ДОУ № 23 “Світлячок” м. Набережні Челни.

Робоча гіпотеза: успішне вивчення усної народної творчості як засобу морального виховання дітей дошкільного віку буде забезпечуватися, якщо буде створена система робіт по вивченню застосування основних складових усної народної творчості, якщо буде забезпечуватися безперервність процесу застосування елементів усної народної творчості при моральному вихованні дошкільника.

Практична значущість: результат роботи вказує на те, що усна народна творчість є основним з ефективних методів по моральному вихованню дітей дошкільного віку.

Tags:

  • значення поезії у вихованні дошкільників
  • значення усної народної творчості в роботі з дітьми дошкільного віку
  • значення усної народної творчості для дітей
  • значення усної народної творчості у вихованні дошкільника
  • моральне виховання засобами усної
  • моральне виховання засобами усноі народноі творчості
  • украінська народна твочість як засіб морального виховання дошкільників
  • усна народна творчість у вихованні
  • усна народна творчисть виховного характеру